Najlekáreň s.r.o. logo

Vernostný program

Nákupom získavate body

Doprava zadarmo

Pre objednávky nad 39€

0
0 €

Napíšte, čo hľadáte

Reklamácie

1. Liek, alebo zdravotnícku pomôcku (tovar) môže objednávateľ reklamovať a vrátiť do 14 dní od nákupu po oznámení predajcovi, ak zásielka obsahuje:
 
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste,                                                                                                                                           

g) lehota 14 dní na zváženie sa neuplatňuje na zabalený tovar, ktorý nie je možné vrátiť odbalený z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Pri reklamácii môžete použiť nasledovný protokol.


2. Zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť, ak zásielka obsahuje:
 
a) poškodený obal zdravotníckej pomôcky,
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
d) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 
 
3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 1 a 2, vybavíme vo verejnej lekárni Najlekáreň s.r.o, Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza (ďalej Najlekáreň s.r.o.), výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 
4. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie
 
a) odovzdaním vo verejnej lekárni, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku,
b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a adresovanej Lekárni na sídlisku v Prievidzi s.r.o. spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia,
c) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a adresovanej Najlekáreň s.r.o. spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia.
 
5. Objednávateľ je oprávnený reklamovať dodané lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s týmto reklamačným poriadkom, a to bezodkladne po zistení dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto reklamačného poriadku. Reklamácia sa musí uplatniť písomnou formou. Objednávateľ je v prípade zjavných vád oprávnený tovar od prepravcu neprevziať. Reklamácia musí byť uplatnená v prípade zjavných vád ihneď pri preberaní zásielky od prepravcu a v prípade iných ako zjavných vád najneskôr v lehote 30 dní od zistenia vád, najneskôr do konca záručnej doby.
 
6. Pri prevzatí zásielky, je objednávateľ povinný si zásielku dôkladne prezrieť a v prípade viditeľného poškodenia či chýbajúcej časti zásielky si od dopravcu vyžiadať protokol o reklamácii a zásielku neprebrať. Hneď ako Lekárni na sídlisku prepravná spoločnosť vadnú zásielku vráti, po telefonickom odsúhlasení objednávateľom, zašleme objednávateľovi nový tovar.
 
7. Reklamovanú zásielku je objednávateľ povinný zaslať spolu s dokladom o kúpe a záručným listom, v prípade jeho vystavenia a spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia zásielky alebo jej časti (bod 1. a 2. tohto reklamačného poriadku) na adresu Lekárne na sídlisku v Prievidzi s.r.o. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od obdržania zásielky. Reklamácie musia byť doručené na adresu: Najlekáreň s.r.o., Svätoplukova 5,  971 01 Prievidza, Slovensko.
 
Reklamácia musí obsahovať: presné údaje objednávateľa, číslo objednávky a stručný popis reklamovaných vád. Objednávateľ je povinný doručiť doklad o kúpe ktorý dokazuje kúpu lieku alebo zdravotníckej pomôcky zásielkovým výdajom z Najlekáreň s.r.o., inak bude reklamácia zamietnutá.
 
V prípade zámeru reklamovať zásielku Vám radi poskytneme konzultácie a informácie o stave vybavenia zásielku telefonicky na t.č. 046 / 543 9565 alebo nám napíšte na e-mail: info@najlekaren.eu, alebo Vám radi odpovieme osobne v Najlekáreň s.r.o., Svätoplukova 5,  971 01 Prievidza.
 
8. Vrátením dodaných liekov a zdravotníckych pomôcok z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto reklamačného poriadku, dôjde v prípade uznania reklamácie alebo v prípade nevybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 8.,  k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, pokiaľ objednávateľ telefonicky neodsúhlasí dodanie náhradnej zásielky.
 
9. Protokol o vybavení reklamácie a celá čiastka za uznanú reklamovanú objednávku alebo jej reklamovanú časť bude zákazníkovi odoslaná na adresu uvedenú v objednávke alebo na bankový účet najneskôr do 14 dní od vybavenia reklamácie.
 
10. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Záručná doba je zhodná s dátumom expirácie liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Spolu so zásielkou zasielame objednávateľovi aj záručný list, ak je výrobcom k zasielanému tovaru priložený.