Najlekáreň s.r.o. logo

Vernostný program

Nákupom získavate body

Doprava zadarmo

Pre objednávky nad 39€

0
0 €

Napíšte, čo hľadáte

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového výdaja

Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu verejnej lekárne (ďalej len „internetový výdaj“ alebo „zásielkový výdaj“) zabezpečuje Najlekáreň s.r.o., Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, IČO: 46670165, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel s.r.o., vložka číslo: 26243/R, držiteľka povolenia  na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Najlekáreň s.r.o., ktorá sa ako kamenná lekáreň nachádza na adrese Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P96230160301 (ďalej len Najlekáreň s.r.o.) Povolenie TSK/2012/08570/zdrav.-3 Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Internetový výdaj

Internetovým výdajom je výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvedenej v ustanovení § 22 odsek 2 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) na základe elektronického formuláru objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok (v ďalšom texte aj ako „zásielkový výdaj“).

Internetový výdaj tvoria tieto činnosti:

a) zverejnenie informácie o zásielkovom výdaji,

b) objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky,

c) registrácia elektronickej objednávky,

d) balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,

e) vybavenie reklamácie,

f) zaobchádzanie s vrátenými liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

g) vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok.

Legislatíva

Internetový výdaj sa uskutočňuje podľa požiadaviek zákona o liekoch v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 129/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie a v súlade s ostatnými vykonávacími a súvisiacimi právnymi predpismi.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Predmet zásielkového výdaja, sortiment a cena

Predmetom zásielkového výdaja môžu byť len:

a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,

b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.

Predmetom zásielkového výdaja je aj doplnkový sortiment verejných lekární.

Predmetom zásielkového výdaja je na základe uvedeného všetok sortiment ponúkaný na tejto webovej stránke.

Ceny liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu sú zverejnené na tejto webovej stránke pri každom ponúkanom produkte a nie sú zhodné s cenami v kamennej lekárni. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Uvedené ceny plienok, vložiek, ovínadiel, gáz, náplastí a podložiek môžu byť uvedené za jeden KUS tovaru, nie za balenie. Plienky, vložky, kompresory, ovínadlá a gázy nie je možné si zakúpiť na jednotlivé kusy, ale len na celé balenia.

Objednávka

Najlekáreň s.r.o. je viazaná ponukou sortimentu liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu, zverejnenou v čase vykonania objednávky objednávateľom. Potvrdením objednávky objednávateľom sa objednávka stáva záväznou pre Najlekáreň s.r.o. aj pre objednávateľa, a dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Lieky môže objednať a odberateľom liekov môže byť iba plnoletá osoba.

Zásielkový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne www.najlekaren.eu.

Pre realizáciu objednávky je potrebné, aby objednávateľ uviedol všetky údaje uvedené vo formulári objednávky ako povinné, v súlade s požiadavkou vyhlášky č. 21/2012 Z.z.

Objednávku možno zrušiť do času, kým nedôjde k potvrdeniu objednávky objednávateľom pri ukončení realizácie objednávky, prípadne po dohode s Najlekáreň s.r.o. aj po potvrdení objednávky.

V prípade neprevzatia riadne doručenej zásielky, môže Najlekáreň s.r.o. odstúpiť od kúpnej zmluvy jednostranným zaslaním oznámenia odstúpenia od zmluvy písomne alebo e-mailom na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť Najlekáreň s.r.o. poštovné a balné.

Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť dobierkou, prevodom na účet, online platbou, v hotovosti alebo na splátky cez Quatro. Pozri Platba a dodanie.

Dodacie podmienky

Náklady na dodanie tovaru závisia od spôsobu dodania tovaru. Pozri Platba a dodanie.

Objednaný tovar bude expedovaný zákazníkovi hneď ako to je možné. Zvyčajne do 48 hodín od prijatia objednávky.

Reklamácia zásielky

Jednotlivé produkty a zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý nájdete kliknutím tu.

Informácia o zásielkovom výdaji

Informáciu o zásielkovom výdaji nájdete kliknutím tu, a obsahuje:

a) sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom zásielkového výdaja, s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v rozsahu údajov podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodov 1 až 4 vyhlášky č. 74/2010 Z.z.

b) cenu liekov a zdravotníckych pomôcok,

c) poplatok za doručenie zásielky,

d) čas doručenia zásielky, lehotu odoslania a spôsob doručenia zásielky,

e) poučenie o obchodných podmienkach,

f) poučenie o možnosti zrušenia objednávky,

g) poučenie o reklamácii zásielky,

h) informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy,

i) informáciu o čase viazanosti alebo platnosti ponuky,

j) informáciu o poskytovateľovi zásielkového výdaja v súlade s údajmi uvedenými v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,

k) telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja s uvedením času poskytovania konzultácií,

l) adresu prevádzky lekárne, kde môže objednávateľ alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami,

m) odkaz na webové sídlo Národného centra zdravotníckych informácií, na ktorom je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Osobitné ustanovenie

Liek s obsahom drogového prekurzora môže byť vydaný len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus (§ 22 ods. 4 zákona o liekoch).

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je spotebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci musí zabezpečiť tovar proti poškodeniu a vrátiť ho v neporušenom obale.

Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) citovaného zákona poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Kupujúci v pozícii spotrebiteľa tak v súlade s vyššie uvedeným zákonom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť len doplnkový sortiment mimo liekov a zdravotníckych pomôcok.

Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o:

a) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

b) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,

c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto bode podmienok. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je kupujúci povinný doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil.

Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre.

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú z vyššie uvedených dôvodov, vybaví predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za kúpnu cenu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Predávajúci vracia sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet kupujúceho.

 Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich kupujúci pri príslušnej objednávke zaplatil), ktorú kupujúci uhradil za tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Najlekáreň s.r.o. pred dňom 25.5.2018. Tieto obchodné podmienky sú netretržite prístupné na webovom sídle www.najlekaren.eu.