Obchodné podmienky


Prevádzkovateľ internetového výdaja
Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu verejnej lekárne (ďalej len „internetový výdaj“ alebo „zásielkový výdaj“), zabezpečuje Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o., Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, IČO: 46670165, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel s.r.o., vložka číslo: 26243/R, držiteľka povolenia  na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o., ktorá sa ako kamenná lekáreň nachádza na adrese Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P96230160301 (ďalej len Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o.) Povolenie TSK/2012/08570/zdrav.-3 Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 
Internetový výdaj
Internetovým výdajom je výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvedenej v odseku 2 na základe elektronického formuláru objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok (v ďalšom texte aj ako „zásielkový výdaj“).
 
Internetový výdaj tvoria tieto činnosti: 
a) zverejnenie informácie o zásielkovom výdaji,
b) objednanie zásielky formou objednávky,
c) registrácia objednávky,
d) balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,
e) vybavenie reklamácie,
f) zaobchádzanie s vrátenými liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
  
Legislatíva
Internetový výdaj sa uskutočňuje podľa požiadaviek zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach, v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok a v súlade  ostatnými vykonávacími a súvisiacimi právnymi predpismi.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


Predmet zásielkového výdaja,  sortiment a cena
Predmetom zásielkového výdaja môžu byť len
a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.
Predmetom zásielkového výdaja je aj doplnkový sortiment verejných lekární.
Predmetom zásielkového výdaja je na základe uvedeného všetok sortiment ponúkaný na tejto webovej stránke. 
Ceny liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu sú zverejnené na tejto webovej stránke pri každom ponúkanom produkte a nie sú zhodné s cenami v kamennej lekárni. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Uvedené ceny Plienok, Vložiek, ovínadiel, gáz, náplastí a podložiek môžu byť uvedené za jeden KUS tovaru, nie za balenie. Plienky, vložky, kompresory, ovínadlá a gázy je možné si zakúpiť aj na jednotlivé kusy nie len na celé balenia.
  
Objednávka
Lekáreň na sídlisku je viazaná ponukou sortimentu  liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu, zverejnenou v čase vykonania objednávky objednávateľom. Potvrdením objednávky objednávateľom sa objednávka stáva záväznou pre Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o. aj pre objednávateľa, a dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Lieky môže objednať  a odberateľom liekov môže byť iba plnoletá osoba.
Zásielkový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne www.najlekaren.eu.
Pre realizáciu objednávky je potrebné, aby objednávateľ uviedol všetky údaje uvedené vo formulári objednávky ako povinné, v súlade s požiadavkou vyhlášky č. 74/2010 Z.z.
Objednávku možno zrušiť do času, kým nedôjde k potvrdeniu objednávky objednávateľom pri ukončení realizácie objednávky, prípadne po dohode s Lekárňou na sídlisku v Prievidzi s.r.o. aj po potvrdení objednávky.
V prípade neprevzatia riadne doručenej zásielky, môže Lekáreň na sídlisku v Prievidzi s.r.o. odstúpiť od kúpnej zmluvy jednostranným zaslaním oznámenia odstúpenia od zmluvy písomne, alebo e-mailom na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť Lekárni na sídlisku v Prievidzi s.r.o. poštovné a balné.
 
Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť dobierkou, prevodom na účet, online platbou, v hotovosti, alebo na splátky cez Quatro. Pozri Platba a dodanie.

Dodacie podmienky
Náklady na dodanie tovaru závisia od spôsobu dodania tovaru. Pozri Platba a dodanie.
Tovar objednaný do 09:00 hod bude expedovaný zákazníkovi v deň prijatia objednávky. Všetky objednávky prijaté po 09:00 hod budú expedované v nasledovný pracovný deň. Objednávky s dodaním kuriérskou službou (UPS) objednané po 09:00 hodine budú vybavované v nasledovný pracovný deň.

Reklamácia zásielky
Jednotlivé produkty a zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý nájdete kliknutím tu.

Informácia o zásielkovom výdaji
Informáciu o zásielkovom výdaji nájdete kliknutím tu, a obsahuje:
a) sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom zásielkového výdaja, s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v rozsahu údajov podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodov 1 až 4 vyhlášky č. 74/2010 Z.z.
b) cenu liekov a zdravotníckych pomôcok,
c) náklady na doručenie zásielky,
d) čas doručenia zásielky,
e) poučenie o obchodných podmienkach,
f) poučenie o možnosti zrušenia objednávky,
g) poučenie o reklamácii zásielky,
h) informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy,
i) informáciu o čase viazanosti alebo platnosti ponuky,
j) informáciu o poskytovateľovi zásielkového výdaja v súlade s údajmi uvedenými v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
k) telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja s uvedením času poskytovania konzultácií,
l) adresu prevádzky lekárne, kde môže objednávateľ alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami.

Osobitné ustanovenie
Liek s obsahom drogového prekurzora môže byť vydaný len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus ( § 22 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z.).
 
Vrátenie tovaru
V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je spotebiiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci musí zabezpečiť tovar proti poškodeniu a vrátiť ho v neporušenom obale.

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Ochrana osobných údajov

  
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru apre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke"  žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
 
Prevádzkovateľ intenetového obchodu Najlekáreň.eu  s registračným číslom 201406523, vydaným Úradom na ochranu osobných údajov SR týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov".
 
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
 
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Najlekáreň.eu súčastne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
 
Prevádzkovateľ intenetového obchodu si vyhradzuje odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 

Vernostný programKaždým nákupom získavate body a môžete uplatniť zľavy
Doprava zadarmoPri objednávke nad 30 € máte poštovné zadarmo
Najnižšie ceny Naše ceny sú zostavené tak, aby vyhovovali každému
Odborná online poradňaNaši kvalifikovaní odborníci sú vám k dispozícii