Obchodné podmienky


Prevádzkovateľ internetového výdaja
Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu verejnej lekárne (ďalej len „internetový výdaj“ alebo „zásielkový výdaj“), zabezpečuje Najlekáreň s.r.o., Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, IČO: 46670165, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel s.r.o., vložka číslo: 26243/R, držiteľka povolenia  na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Najlekáreň s.r.o., ktorá sa ako kamenná lekáreň nachádza na adrese Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza, kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P96230160301 (ďalej len Najlekáreň s.r.o.) Povolenie TSK/2012/08570/zdrav.-3 Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 
Internetový výdaj
Internetovým výdajom je výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvedenej v v ustanovení § 22 odsek 2 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) na základe elektronického formuláru objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok (v ďalšom texte aj ako „zásielkový výdaj“).
 
Internetový výdaj tvoria tieto činnosti: 
a) zverejnenie informácie o zásielkovom výdaji,
b) objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky,
c) registrácia elektronickej objednávky,
d) balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,
e) vybavenie reklamácie,
f) zaobchádzanie s vrátenými liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

g) vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok.


  
Legislatíva
Internetový výdaj sa uskutočňuje podľa požiadaviek zákona o liekoch  v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 129/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie a v súlade  ostatnými vykonávacími a súvisiacimi právnymi predpismi.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


Predmet zásielkového výdaja,  sortiment a cena


Predmetom zásielkového výdaja môžu byť len:
a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.
Predmetom zásielkového výdaja je aj doplnkový sortiment verejných lekární.
Predmetom zásielkového výdaja je na základe uvedeného všetok sortiment ponúkaný na tejto webovej stránke. 
Ceny liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu sú zverejnené na tejto webovej stránke pri každom ponúkanom produkte a nie sú zhodné s cenami v kamennej lekárni. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Uvedené ceny Plienok, Vložiek, ovínadiel, gáz, náplastí a podložiek môžu byť uvedené za jeden KUS tovaru, nie za balenie. Plienky, vložky, kompresory, ovínadlá a gázy nie je možné si zakúpiť na jednotlivé kusy ale len na celé balenia.
  
Objednávka
Najlekáreň s.r.o. je viazaná ponukou sortimentu  liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu, zverejnenou v čase vykonania objednávky objednávateľom. Potvrdením objednávky objednávateľom sa objednávka stáva záväznou pre Najlekáreň s.r.o. aj pre objednávateľa, a dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Lieky môže objednať  a odberateľom liekov môže byť iba plnoletá osoba.
Zásielkový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne www.najlekaren.eu.
Pre realizáciu objednávky je potrebné, aby objednávateľ uviedol všetky údaje uvedené vo formulári objednávky ako povinné, v súlade s požiadavkou vyhlášky č. 21/2012 Z.z.
Objednávku možno zrušiť do času, kým nedôjde k potvrdeniu objednávky objednávateľom pri ukončení realizácie objednávky, prípadne po dohode s Najlekáreň s.r.o. aj po potvrdení objednávky.
V prípade neprevzatia riadne doručenej zásielky, môže Najlekáreň s.r.o. odstúpiť od kúpnej zmluvy jednostranným zaslaním oznámenia odstúpenia od zmluvy písomne, alebo e-mailom na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť Najlekáreň s.r.o. poštovné a balné.
 
Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť dobierkou, prevodom na účet, online platbou, v hotovosti, alebo na splátky cez Quatro. Pozri Platba a dodanie.

Dodacie podmienky
Náklady na dodanie tovaru závisia od spôsobu dodania tovaru. Pozri Platba a dodanie.
Objednaný tovar bude expedovaný zákazníkovi hneď ako to je možné. Zvyčajne do 48 hodín od prijatia objednávky.

Reklamácia zásielky
Jednotlivé produkty a zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý nájdete kliknutím tu.

Informácia o zásielkovom výdaji
Informáciu o zásielkovom výdaji nájdete kliknutím tu, a obsahuje:
a) sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom zásielkového výdaja, s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v rozsahu údajov podľa § 4 ods. 2 písm. d) bodov 1 až 4 vyhlášky č. 74/2010 Z.z.
b) cenu liekov a zdravotníckych pomôcok,
c) Poplatok za doručenie zásielky,
d) čas doručenia zásielky, lehotu odoslania a spôsob doručenia zásielky
e) poučenie o obchodných podmienkach,
f) poučenie o možnosti zrušenia objednávky,
g) poučenie o reklamácii zásielky,
h) informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy,
i) informáciu o čase viazanosti alebo platnosti ponuky,
j) informáciu o poskytovateľovi zásielkového výdaja v súlade s údajmi uvedenými v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
k) telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja s uvedením času poskytovania konzultácií,
l) adresu prevádzky lekárne, kde môže objednávateľ alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami.

m) odkaz na webové sídlo Národného centra zdravotníckych informácií, na ktorom je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok

Osobitné ustanovenie
Liek s obsahom drogového prekurzora môže byť vydaný len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus ( § 22 ods. 4 zákona o liekoch.).
 
Vrátenie tovaru
V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je spotebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci musí zabezpečiť tovar proti poškodeniu a vrátiť ho v neporušenom obale.

Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) citovaného zákona poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Kupujúci v pozícii spotrebiteľa tak v súlade s vyššie uvedeným zákonom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť len doplnkový sortiment mimo liekov a zdravotníckych pomôcok.

Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o

a) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

b) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,

c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto bode podmienok. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je kupujúci povinný doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil.

Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre.

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú z vyššie uvedených dôvodov, vybaví predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za kúpnu cenu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Predávajúci vracia sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet kupujúceho.

 Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou objednávky. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež súvisiace náklady, pokiaľ ich kupujúci pri príslušnej objednávke zaplatil ), ktorú kupujúci uhradil za tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Zásady ochrany osobných údajov

  
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru apre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke"  žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
 
Prevádzkovateľ intenetového obchodu Najlekáreň.eu  s registračným číslom 201406523, vydaným Úradom na ochranu osobných údajov SR týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov".

 

Prostredníctvom týchto zásad Vám poskytujeme údaje o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, na aké účely a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Zároveň Vám poskytujeme informácie o vašich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov.
 
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu Najlekáreň.eu sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu v súlade s ustanovením § 23 vyššie uvedeného zákona.
 
Prevádzkovateľ intenetového obchodu si vyhradzuje odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Definícia používaných pojmov:

 • Zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zákon".
 • ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.
 • - osobné údaje, akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby(dotknutej osoby).
 • E-shop – webové sídlo www.najlekaren.eu, na ktorom je prevádzkovaný internetový výdaj
 • GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
 • IS (informačný systém) - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
 • Prevádzkovateľ -  každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)
 • Dotknutá osoba -  každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).
 • Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ  e-shopu apod.).
 • Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

 • Tretia strana  - každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
 • IS e-shop (E-shop) – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb
 • IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.
 • Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.
 • Cookies – malé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu užívateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personalizáciu e-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku a aj pre personalizáciu reklamy pomocou profilovania užívateľa.  Ak sa v e-shope používajú cookies pre profilovanie, je nutné dotknutú osobu vopred na to upozorniť. Bližšie informácie o cookies nájdete tu.
 • e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.

 

V súlade s ustanovením §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

 

Názov e-shopu: www.najlekaren.eu

 

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodný názov:        Najlekáreň s.r.o.

Právna forma:             spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                           Svätoplukova 5, 971 01  Prievidza

IČO:                             46670165

 

Údaje o sprostredkovateľovi:

Obchodný názov:        EKON-TAX Prievidza s.r.o. 

Právna forma:             spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                           A. Rudnaya 212/33

IČO:                             50088220

Činnosť:                      Spracúva účtovníctvo

 

Obchodný názov:        Webtec s.r.o.,

Právna forma:             spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                           Tylova 1046/27, 831 04 Bratislava

IČO:                             45580090

Činnosť:                      HW a SW podpora e-shopu

 

Obchodný názov:      Growww Digital Kft.  

Právna forma:            spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                       Méz u. 7., 3521 Miskolc

IČO:                         24383347-2-05, HU24383347

Činnosť:                     marketing, Google, Heuréka,

 

Obchodný názov:        Mgr. Martin Jánošík - Digitalreach

Právna forma:             spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                           Pravenec 263, 972 16 Pravenec

IČO:                             50936689

Činnosť:                      marketing, zasielanie newsletterov, Facebook

 

 

Údaje tretích stranách:

Obchodný názov:        Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:                           Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica

IČO:                             36631124

Činnosť:                      doručenie zásielky z e-shopu

 

Obchodný názov:        GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.     

Sídlo:                           Budča 1039, 962 33 Budča

IČO:                             36624942

Činnosť:                      doručenie zásielky z e-shopu

 

Obchodný názov:        Zásielkovňa s. r. o.

Sídlo:                           Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava

IČO:                             48136999

Činnosť:                      doručenie zásielky z e-shopu

 

IS e-shop

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením GDPR a so Zákonom spracúva OÚ pre tieto účely:

Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií

 • Titul, meno, priezvisko
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Fakturačné údaje

Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je  § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.  Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve. DPH atď.).

 

IS marketing

Zákazník súhlasí s použitím kontaktných údajov na marketingové účely (spravidla na zasielanie newslettera) podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z.z.

Zákazník pri poskytovaní kontaktných údajov automaticky súhlasí, že dosiahol najneskôr v deň ich odoslania vek 16 rokov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

Zákazník má právo podľa § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a rovnako na preukázanie poskytnutia súhlasu s ich spracovaním podľa § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením GDPR a so Zákonom spracúva OÚ pre tieto účely: Zasielanie newsletterov

Prevádzkovateľ spracúva tieto OÚ dotknutých osôb:

 • Meno, priezvisko
 • e-mailová adresa

 

Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

 - dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zasielaním noviniek". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

 

IS verný zákazník (vernostný program)

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do zľavového programu  dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zaradením do vernostného programu". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov

a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program)

 je  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona  - dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti  spracúva osobné

údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

Prevádzkovateľ  spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho 

e-shopu.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v e-shope.

 

Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu o :

 1. tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 2. účele spracúvania OÚ,
 3. kategórii spracúvaných OÚ
 4. príjemcovi osobných údajov,
 5. dobe uchovávania osobných údajov
 6. práve na namietanie voči  spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov
 7. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100
 8. zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

 1. splnenie účelu spracúvania,
 2. odvolanie súhlasu a  neexistencia iného právneho základu  pre spracúvanie,
 3. namietanie voči  spracúvaniu,
 4. nezákonné spracúvanie osobných  údajov,
 5. splnenie zákonnej povinnosti
 6. OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou  služieb informačnej spoločnosti.

 

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a 

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie  úlohy realizovanej vo verejnom záujme a/alebo ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

 

Právo podať sťažnosť  a právo na náhradu škody

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ ktorý vykonáva pôsobnosť dozorného orgánu, alebo  úradu na ochranu osobných údajov  v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo miesta výkonu práce má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

 

 

Na stránke e-shopu používame cookies  pre skvalitnenie našich služieb. Expiračná doba cookies je od 30 sekúnd do 1 roka. Bežne sa používajú tieto typy cookies:

 

 • Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok e-shopu, aby ste sa mohli pohybovať v e-shope a aby ste mohli využívať jeho funkcie. Bez týchto cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík.
 • Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

 

 • Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie stránky, pamätať si vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie, aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.

 

 • Cielené, reklamné cookies:Cookies slúžia pre zistenie Vašich záujmov preto, aby sme Vám mohli na stránke zobrazovať reklamu len tých výrobkov, ktoré Vás zaujímajú, tzv. personalizovaná reklama, ako aj z dôvodu stanovenia efektívnosti našich reklamných kampaní. Pamätajú si, či ste navštívili jednu z našich internetových stránok a táto informácia sa zdieľa s ďalšími stranami, vrátane inzerentov a našich agentúr. Tieto súbory cookies môžu byť taktiež spojené s funkciami stránky poskytovanej treťou stranou. Väčšina typov týchto cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich IP adresy, prihlasovacieho mena a preto môžu zbierať osobné údaje.

 

 • Cookies tretích strán: ak na stránke použijeme súbory tretích strán, napr. video na  stránke e-shopu využíva službu YouTube a používa aj cookies zo služby YouTube.

 

Ak nechcete, aby sa ukladali cookies vo Vašom počítači, môžete ich zablokovať v prehliadači. Samozrejme, zablokovaním cookies obmedzíte funkčnosť e-shopu. Bližšie informácie o cookies nájdete  tu. Ako môžete zablokovať cookies vo Vašom prehliadači, nájdete v návode k prehliadaču.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Najlekáreň s.r.o. pred dňom 25.5.2018. Tieto obchodné podmienky sú netretržite prístupné na webovom sídle www.najlekaren.eu.

 

 

Vernostný programKaždým nákupom získavate body a môžete uplatniť zľavy
Doprava zadarmoPri každej objednávke máte poštovné zadarmo
Najnižšie ceny Naše ceny sú zostavené tak, aby vyhovovali každému
Odborná online poradňaNaši kvalifikovaní odborníci sú vám k dispozícii