Ochrana osobných údajov


Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru apre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke"  žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ intenetového obchodu Najlekáreň.eu  s registračným číslom 201406523, vydaným Úradom na ochranu osobných údajov SR týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu Najlekáreň.eu súčastne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ intenetového obchodu si vyhradzuje odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Definícia používaných pojmov:

Zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zákon".

ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.

- osobné údaje.

IS (informačný systém) - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

Prevádzkovateľ -  každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)

Dotknutá osoba -  každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ  e-shopu apod.).

Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Treťou stranou treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia revádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

IS e-shop (E-shop) – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb

IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.

Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Cookiesmalé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu užívateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personaliáciu e-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku a aj pre personalizáciu reklamy pomocou profilovania užívateľa.  Ak sa v e-shope používajú cookies pre profilovanie, je nutné dotknutú osobu vopred na to upozorniť. Bližšie informácie o cookies nájdete tu.

e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.

V súlade s §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

Názov e-shopu: www.najlekaren.eu

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodný názov:     Najlekáreň s.r.o.

Právna forma:           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                         Svätoplukova 5, 971 01  Prievidza

IČO:                           46670165

Údaje o sprostredkovateľovi:

Obchodný názov:      EKON-TAX Prievidza s.r.o. 

Právna forma:            spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                         A. Rudnaya 212/33

IČO:                           50088220

Činnosť:                     Spracúva účtovníctvo

Obchodný názov:     Webtec s.r.o.,

Právna forma:           spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                       Tylova 1046/27, 831 04 Bratislava

IČO:                         45580090

Činnosť:                     HW a SW podpora e/shopu

Obchodný názov:      VIAMEDIA SK s. r. o.  

Právna forma:            spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                        Tylova 1046/27, 831 04 Bratislava

IČO:                          45564108

Činnosť:                     marketing, Google, Heuréka,

Obchodný názov:      Mgr. Martin Jánošík - Digitalreach

Právna forma:            spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                        Pravenec 263, 972 16 Pravenec

IČO:                         50936689

Činnosť:                   marketing, zasielanie newsletterov, Facebook

Údaje tretích stranách:

Obchodný názov:   Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:                      Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica

IČO:                        36631124

Činnosť:                   Doručenie zásielky z e-shopu

Obchodný názov:     GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.     

Sídlo:                        Budča 1039, 962 33 Budča

IČO:                         36624942

Obchodný názov:     Zásielkovňa s. r. o.

Sídlo:                      Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava

IČO:                          48136999

 

IS e-shop

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva pre tieto účely: Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií tieto OÚ

 • Titul, meno, priezvisko

 • Poštová adresa

 • E-mailová adresa

 • Telefónne číslo

 • Fakturačné údaje

Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je  § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.  Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve. DPH atď.).

 

IS marketing

Zákazník súhlasí s použitím kontaktných údajov na marketingové účely (sravidla na zasielanie newslettera) podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z.z.

Zákazník pri poskytovaní kontaktných údajov automaticky súhlasí, že dosiahol najneskôr v deň ich odoslania vek 16 rokov v zmysle § 15 ods.(1) zákona č. 18/2018 Z.z.

Zákazník má právo podľa § 14 ods.(3) zákona č. 18/2018 Z.z. na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a rovnako na preukázanie posyktnutia súhlasu s ich spracovaním podľa § 14ods. (1) zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ  v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva OÚ pre tieto účely: Zasielanie newsletterov

Pprevádzkovateľ spracúva tieto OÚ dotknutých osôb:

 • Meno, priezvisko

 • e-mailová adresa

Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

 - dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zasielaním noviniek". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

 

IS verný zákazník (vernostný program)

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do zľavového programu  dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka  s textom  "Súhlasím so zaradením do vernostného programu". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom). Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program) je  § 13 ods. 1 písm. a) Zákona  - dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

 • Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti  spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 • Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

 • Prevádzkovateľ  spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho e-shopu.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v e-shope.

Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu:

 • či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú

 • účel spracúvania osobných údajov,

 • príjemcu osobných údajov,

 • doba uchovávania osobných údajov

 • namietanie voči  spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov

 • o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

 • splnenie účelu spracúvania,

 • odvolanie súhlasu a  neexistencia iného právneho základu  pre spracúvanie,

 • namietanie voči  spracúvaniu,

 • nezákonné spracúvanie osobných  údajov,

 • splnenie zákonnej povinnosti

 • OÚ sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.

 

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a 

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie  úlohy realizovanej vo verejnom záujme; ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

 

Právo podať sťažnosť  a právo na náhradu škody

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, spravidla v členskom štáte svojho obvyklého pobytu a má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

Na stránke e-shopu používame cookies  pre skvalitnenie našich služieb. Expiračná doba cookies je od 30 sekúnd do 1 roka. Bežne sa používajú tieto typy cookies:

 • Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok e-shopu, aby ste sa mohli pohybovať v e-shope a aby ste mohli využívať jeho funkcie. Bez týchto cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík.

Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

 • Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie stránky, pamätať si vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie, aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.

 • Cielené, reklamné cookies: Cookies slúžia pre zistenie Vašich záujmov preto, aby sme Vám mohli na stránke zobrazovať reklamu len tých výrobkov, ktoré Vás zaujímajú, tzv. personalizovaná reklama, ako aj z dôvodu stanovenia efektívnosti našich reklamných kampaní. Pamätajú si, či ste navštívili jednu z našich internetových stránok a táto informácia sa zdieľa s ďalšími stranami, vrátane inzerentov a našich agentúr. Tieto súbory cookies môžu byť taktiež spojené s funkciami stránky poskytovanej treťou stranou. Väčšina typov týchto cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich IP adresy, prihlasovacieho mena a preto môžu zbierať osobné údaje.

 • Cookies tretích strán: ak na stránke použijeme súbory tretích strán, napr. video na  stránke e-shopu využíva službu YouTube a používa aj cookies zo služby YouTube.

Ak nechcete, aby sa ukladali cookies vo Vašom počítači, môžete ich zablokovať v prehliadači. Samozrejme, zablokovaním cookies obmedzíte funkčnosť e-shopu. Bližšie informácie o cookies nájdete  tu. Ako môžete zablokovať cookies vo Vašom prehliadači, nájdete v návode k prehliadaču.

 

Zákazník súhlasí s použitím kontaktných údajov na marketingové účely (sravidla na zasielanie newslettera) podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z.z.

 • Zákazník pri poskytovaní kontaktných údajov automaticky súhlasí, že dosiahol najneskôr v deň ich odoslania vek 16 rokov v zmysle § 15 ods.(1) zákona č. 18/2018 Z.z.

 • Zákazník má právo podľa § 14 ods.(3) zákona č. 18/2018 Z.z. na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a rovnako na preukázanie posyktnutia súhlasu s ich spracovaním podľa § 14ods. (1) zákona č. 18/2018 Z.z.

Vernostný programKaždým nákupom získavate body a môžete uplatniť zľavy
Doprava zadarmoPri objednávke nad 39 € máte poštovné zadarmo
Najnižšie ceny Naše ceny sú zostavené tak, aby vyhovovali každému
Odborná online poradňaNaši kvalifikovaní odborníci sú vám k dispozícii